💻დავალება

ეცადე დავალება შეასრულო Styled component-ების გამოყენებით.

ფიგმას დიზაინი:

Starter Code

Last updated