💻დავალება

სცადე დავალება შეასრულო Typescript-ით.

ფიგმას დიზაინი:

Starter Code

Last updated