💻დავალება

დავალების შესრულების კრიტერიუმები წერია თანდართულ არქივში, README.md ფაილში.

ფიგმას დიზაინი:

Starter Code

Last updated